2018 KFC Muizen

Bouw van een nieuwe voetbalcantine voor KFC Muizen

2018

Lotelingstraat 5/Z, 2812 Mechelen

1e plaats wedstrijd

Meer info » Plannen »

De bouwzone volgens het RUP bepaalt dwingend de vrij centrale inplanting van het gebouw op het terrein.
Teneinde het gevraagde programma te kunnen realiseren noodt de geringe toegewezen
footprint-oppervlakte tot het bouwen met een verdieping.
Zowel om technische als praktische gebruiksredenen werd geopteerd om alle functies
bovengronds te voorzien.
Het gebouwconcept vertaalt zich in twee ten aanzien van elkaar verschoven balkvolumes. Hierdoor ontstaat enerzijds aan de voorzijde een overdekte toegangszone en anderzijds een dakterras-zone centraal op het terrein.
Het gelijkvloerse balkvolume herbergt de hoofdtoegang, alle kleedkamers met aanhorigheden en de diverse dienst- en technische ruimten.

De toegang tot het gebouw vanuit de Lotelingstraat wordt begeleid door een overdekte inkomzone die onmiddellijk toegang geeft tot de trap en lift. Verder ontwikkelen de diverse lokalen zich langsheen een centrale as, enerzijds alle kleedkamers, anderzijds de diverse aanhorende lokalen. Twee dwarse toegangen bieden toegang van en naar de voetbalvelden en delen tevens het volume op in twee gelijkwaardige functie-entiteiten. Deze entiteiten bevatten elk 4 kleedkamers, 1 grote kleedkamer en 1 scheidsrechtkleedkamer, het nodige sanitair en een opslagruimte voor sportmateriaal. Deze opdeling laat potentieel toe elke entiteit volwaardig apart hetzij samen te gebruiken.

Rond de trapzone op de verdieping bevinden zich de dienstlokalen met de polyvalente ruimte (zoals opgelegd in het RUP), sanitair en vergaderzaal/wedstrijdsecretariaat. Verder is de volledige verdieping bestemd als cafetaria met keuken en nodige bergingen, en aansluitend terras.

De centrale opstelling van de toog met keuken en drankenberging verdeelt de cafetaria in een kleine (50 gebruikers) en grotere deelcafetaria (200 gebruikers). Vanuit deze centrale opstelling kunnen beide delen bediend worden maar ook afgesloten worden ten aanzien van elkaar voor gescheiden of beperkt gebruik.