2015 Zennester Hombeek

Afbraak en bouw van een nieuwe voetbalcantine voor Zennester Hombeek

2015

Boomkensstraat 5/Z, Hombeek

2e plaats

 

Meer info » Plannen »

VISIE

De centrale ligging van het chalet tussen de beide voetbalvelden verzekert een plek met uniek
uitzicht over het sportief gebeuren. De geringe afstand tussen beide speelvelden noodt tot bouwen met een verdieping. Zowel om technische als praktische gebruiksredenen werd geopteerd om alle functies bovengronds te voorzien.
De inplanting ent het centrum van de cafetaria op de (gemiddelde) middenlijn van de beide voetbalvelden. Het volume van de cafetaria en aanhorigeden wordt geplaatst op een sokkel met de kleedkamers en nevenfuncties.
Vanaf het aansluitende terras heeft men panoramisch zicht over de naastliggende velden.
Het terras overkraagt driezijdig het sokkelgebouw en biedt zodoende beschutting aan de circulaties en staanruimten langsheen beide sportvelden.

 

ORGANISATIE

Het gebouw wordt symmetrisch uitgewerkt tov de beide velden.
De centrale inkom vormt de ontmoetingsplaats van waaruit de twee verschillende circulatielijnen

vertrekken:
-gelijkvloers: kleedkamers en aanhorigheden
-1° verdieping: cafetaria met dienstruimten,
vergaderzaal en terras

Gelijkvloers
Vanuit de inkomzone worden op een centrale binnencirculatie-as de verschillende kleedkamers
geënt. Tussen de beide kleedkamerblokken wordt de beiderzijdse link naar de twee speelpleinen gerealiseerd. Hierop worden zowel het gescheiden-sporterssanitair, de kleedruimten van de scheidsrechters als het EHBO-lokaal geënt. Ook de technische ruimte krijgt hierbij een centrale ligging.
Het materialen-bergingenblok wordt achteraan – direct bereikbaar vanaf de beide terreinen – los van het basisgebouw (buiten verwarmd volume) onder het “zuider”terras geplaatst..
De zone voor de leveringen aan de keuken/cafetaria alsook de afvalstockage bevinden zich voor
een vlotte bereikbaarheid vooraan in het gebouw. De centrale lift heeft zowel enerzijds een publieke functie als anderzijds een dienstenfunctie voor verticaal transport keuken/cafetaria..

1° verdieping
De cafetaria heeft panoramisch uitzicht over beide terreinen.
De ruimte van de cafetaria wordt afgewerkt met een schuin oplopend dak richting terras.
De dakoversteek aan de zuidzijde vormt een beschermende luifel en natuurlijke zonnewering.
De cafetaria staat via de centrale liftzone in rechtstreekse verbinding met zowel de naastliggende keuken als de dranken- en afvalberging op het gelijkvloers
De vergaderzaal staat via de centrale hal in aansluitende relatie met de cafetaria.

 

MATERIAALGEBRUIK

Er wordt principieel geopteerd voor een industriële bouwstructuur in hout en/of metaal.
De gevelbekleding wordt uitgevoerd met verticale houten regels – FSC-gelabeld hardhout – in open voegstructuur. Deze duurzame materiaalkeuze vindt aansluiting op de groene natuurlijke
omgeving van de site. De kleinere raampartijen van kleedkamers en nevenfuncties liggen achterliggend tav de gevelbekleding zodat de compactheid van het volume ook visueel gemaximaliseerd wordt en op een natuurlijke wijze de inbraakbeveiliging van het gebouw bevorderd wordt. Het buitenvolume van de materiaalbergingen wordt opgetrokken in gestapelde breuksteen. Voor de binnenafwerking wordt maximaal gekozen voor in zicht blijvende basismaterialen van wanden, vloeren en plafonds – zie tevens visie raming.
Binnenwanden in zichtbaar blijvende betonblokken vragen geen bijkomende afwerkingsmaterialen (excl. wandbetegeling voor de doucheruimten).
Betonnen welfsels / vloerplaten tegelijkertijd als plafondafwerking en vloeren in een industriële
poly-betonvloer-uitvoering. De dakstructuur kan uitgevoerd worden met houten hetzij stalen liggers met standaard geprofileerde metalen dakplaten.

 

ENERGIEZUINIGHEID / DUURZAAMHEID

Er wordt geopteerd voor een compact gebouw in combinatie met een optimale thermische isolatie. Tegelijkertijd worden noordgerichte raamoppervlakten beperkt hetzij vermeden.
De materiaalbergingen worden buiten het verwarmd volume geplaatst.
De technische ruimten krijgen een centrale plaats in het sokkelgebouw waardoor het leidingcircuit naar de verschillende aftappunten geoptimaliseerd wordt.
Het maximaal recupereren van regenwater voor de diverse aftappunten (wc’s, dienstkranen) is een duurzaam basisuitgangspunt.
Indien geen gas op de site aanwezig zou zijn kan geopteerd worden voor aanleg van een nieuwe gasleiding hetzij een eigen electriciteitsproductie via zonnepanelen overwogen.
Een – in verhouding tot de totale oppervlakte – beperkt aantal zonnepanelen zou voor de nodige
stroomvoorziening kunnen zorgen. Deze plaatsing zou – gezien de functie – eveneens voor
subsidiëring in aanmerking kunnen komen. Een mogelijk alternatieve plaatsing van zonneboilers – bijvoorbeeld 2000 liter – kan een buffering van verwarmd water mogelijk maken. Dit systeem is bij weinig afname in de zomerperiode evenwel niet aangewezen.
(info Tom Van Winkel)