2008 Emblem – politie

Uitbreiding opleidingschool politie

Emblem, Ranst

Provinciebestuur Antwerpen

Meer info »

 

P R O J E C T V I S I E

 

De nieuwbouw wordt ingeplant op de ‘plek’ van een te slopen loods. Dit ontwerpkeurslijf is een uitgangspunt van het programma, binnen deze omschreven omtrek dient het nieuwe opleidingscentrum vorm gegeven.

 

4-DELING

De constructie van de loods is volledig in beton, opgedeeld in 4 traveeën met telkens een gebogen dak. Deze ‘4-deling’ zal als een belangrijke aanzet fungeren voor de verdere ontwikkeling van de opbouw van en binnen het ontwerpproces, en er zelfs een automatisch voortvloeisel van zijn. Het wil het geheugen van de plek materialiseren. In die zin is elke opdracht initieel een uitdaging, ongeacht de aard of het budget. Want elk nieuw ontwerp vindt immers zijn ontstaan binnen de aanwezige  context. Aansluiting zoeken met deze context leidt tot een relatie en wisselwerking tussen inhoud en vorm van het ontwerp ten aanzien van zijn omgeving.

 

AS / ROTATIE / PARALLELLOGRAM           

Het huidige PIBA-gebouw komt met zijn oriëntatie-inplanting-assen historisch weinig tot zijn recht en verdient te worden versterkt. De as-richting van het gebouw wordt geprojecteerd – weliswaar excentrisch – naar de omschreven rechthoek, de initiële orthogonale 4-deling als het ware geroteerd. De buitenhoeken afgesneden, er ontstaat een 4-delig parallellogram.

Deze zet is dermate belangrijk en zelfs onontbeerlijk in het creëren van een stedenbouwkundig geheel van bestaand en nieuw.

 

ROOTS : DE KLAS

Voor de verdere aanzet en ontwikkeling van de invulling grijpen we dus terug naar de basis, met name ‘de klas’. Want méér dan een derde van het programma is de invulling van leslokalen van diverse groottes.

Voornamelijk die leslokalen zullen de ontwerpbasis vormen voor een multifunctionele rasterstructuur, die vervolgens gemodelleerd moet worden in functie van andere en grotere programma-entiteiten.

 

VAK

De voorgestelde structuur bestaat uit een economisch kolommenvak in het vierkant. Zes vakken, met aan de langse zijden de binnenschil (gangwand) en de buitenschil (glas, buitenmuur).

 

RASTER

Dit zes-raster, volgens de langse as gespiegeld, maar met circulatieruimte ertussen, vormt de basismodule die in de ‘4-geleding’ kan ingepast (kopiëren en plakken) worden. De klassieke maar doeltreffende en efficiënte opvatting: een circulatieruimte met aan weerszijden lokalen die aan daglicht gelegen zijn.

 

De resterende ruimte tussen de dozen blijft buitenruimte, die garant moet staan voor licht en lucht. Immers, brandveilig ontwerpen van een gebouw is van primordiaal belang voor een veilige leefomgeving.

De buitenruimten kunnen middels een transparante afscherming een beschermd buitenklimaat worden, een ‘tussendoos’, als buffer tussen de binnenruimten en zijn omgeving.

 

De projectvisie van architectuur is sober functioneel. De schuine korte wanden van de bouwdozen zijn gesloten, de lange wanden eerder open (glas), teneinde optimaal daglicht én lucht te waarborgen in de lokalen.

 

De bouwdozen laten zichzelf ‘beschaduwen’ door de oriëntatie van het geheel (vrijwel oost-west). Met de gesloten korte wanden wordt een al te grote warmtelast op een natuurlijke wijze reeds voor een groot deel vermeden.